ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Slitageavgift

Vägföreningens rätt grundar sig på § 48 a i Anläggningslagen som föreskriver att om en fastighet i en vägförening tillfälligt använder anläggningen (vägen) i väsentligt större omfattning än vad som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftskostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till Vägföreningen utge ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.

Avgiften skall täcka merkostnader som vägföreningen får på grund av ett onormalt stort slitage. Skulle den ändrade användningen orsaka en skada så skall denna ersättas enligt Skadeståndslagen med ett mot skadan svarande belopp.