ghv7
ghv6
ghv2
ghv-sunset-bild

Nyinflyttad

Information om Gamla Haga Vägförening

Till dig som nyinflyttad
Välkommen som boende i Gamla Haga. Som fastighetsägare tillhör du obligatoriskt vår vägförening och kommer att årligen debiteras för skötsel och underhåll av vägnätet inom det område som tillhör Gamla Haga GA 12.

Varför tillhör du en vägförening?

I Vellinge kommun förvaltas delar av vägnätet av enskilda vägföreningar.
Vägföreningens huvudsakliga uppdrag består i att ansvara för skötsel och
underhåll av våra vägar och att arbeta för trafiksäkerhet.
Det område du tillhör visas på kartan som finns under startsidan.

Detta styr arbetet inom föreningen

Gamla Haga vägförening är en av medlemmarna ägd samfällighetsförening.
Arbetet drivs enligt så kallade stadgar. Stadgar är de interna regler som gäller för vår förening och är bildade enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, se under rubriken ”Stadgar” på hemsidan. Här kan du bl.a. läsa om medlemskap, hur vår styrelse bildas och hur vårt arbete skall protokollföras. Här presenteras regler om ekonomi, bokföring och revision, din rätt att påverka med t.ex. motioner och hur man skall kallas till årsstämma och hur beslut i föreningen
får fattas.

Ditt bidrag är viktigt – gör din röst hörd

Gamla Haga vägförening omfattar 80 st fastigheter, alla med olika behov och förväntningar om hur vägnätet och våra grönytor skall användas och förvaltas.
Vi uppmuntrar till att kontakta oss i styrelsen om du har frågor kring vårt arbete.

Hur finansieras vägföreningen?

Vägföreningen har intäkter framför allt från medlemsavgifter och ett bidrag från Vellinge kommun. De största kostnaderna utgörs av underhållet till vägar och grönytor.

Trafiksäkerheten – allas ansvar!

Att följa allmänna trafikregler är en självklarhet. Vi kan alla öka trafiksäkerheten bara genom att för ett ögonblick försätta oss i medtrafikantens situation och att visa hänsyn. Detta kostar ingenting! Det du kan göra redan idag är att dämpa farten.
Höga häckar skymmer sikten. Om de blivit för höga och yviga, speciellt vid korsningar är det viktigt att åtgärda detta.

Parkeringsförbud

Felaktigt parkerad bil hindrar vägen för utryckningsfordon!

Bygga om, bygga till eller bygga nytt

Om du bygger om, bygger till eller bygger nytt på din fastighet så utsätts våra vägar för ett extra slitage. Det handlar om leveranser, transporter, ökad trafik med hantverksbilar etc. För att du ska bidra till underhållskostnader så kan årsstämman beslutat om en extra
avgift om du bygger om, bygger till eller bygger nytt. Föreningen tar inte ut någon avgift för närvarande.

Förbud att använda vägmark och grönområde för andra ändamål

Den mark, som vid förrättning avsatts till väg, får naturligtvis inte användas för annat ändamål. Även om körbanan inte upptar all förrättad mark får inte enskild tomtägare ta denna ”sidovägmark” mellan vägbana och tomtgräns i anspråk. Ansvar för skötsel av denna ”sidovägmark” åligger fastighetsägaren.

Hemsida och e-post för snabb och kostnadseffektiv kommunikation

För att snabbt kunna ge information/kommunikation till våra medlemmar räknar vi med att kunna nå ut via e-post. Vi sparar mycket pengar på att undvika tryck- och portokostnader! Vi kommer givetvis inte koppla på reklam eller lämna/sälja din e-postadress vidare. Målet är förbättrad kommunikation, snabbt och tillgängligt!
Meddela ändrad e-postadress till: styrelsen@ghv.nu